KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW , OSÓB  WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO -HANDLOWYM  " LEMAR" ANNA LESZCZYŃSKA

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń. Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.05.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "LEMAR "Anna Leszczyńska z siedzibą w Słowiku ul.Równoległa 26  NIP : 573-102- 40- 87          Regon 150101101 tel. 34 3275571 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy  lub realizacji innej umowy, której stroną jest Administrator.  (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO).

b)ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacjąprawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).

d)Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Prosimy o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby

3)Twoje dane osobowe  będą przez nas przetwarzane  nie dłużej  niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów zawartych w punkcie 2 i w związku z realizacją obowiazków podatkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa

4)Odbiorcami twoich danych osobowych będą podmioty ,którym mamy obowiązek przekazywania danych z racji obowiązujacych przepisów prawa , w tym Urząd Skarbowy ORAZ organy administracji publicznej  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi  oraz producenci i dostawcy z nami wspólpracujące

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym  do zawarcia i realizacji   łączacych nas  umów i dokonania czynności poprzedzających ich  zawarcie.

6)Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,